Nghĩa của từ: occupancy

* xs.
sự chiếm chỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

occupancy /'ɔkjupənsi/
* danh từ
 - sự chiếm đóng, sự chiếm giữ
 - thời gian chiếm đóng
Động từ BQT - Android App