Nghĩa của từ: occupancy problems

* xs.
bài toán chiếm chỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error