Nghĩa của từ: octahedron

*
khối tám mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

octahedron /'ɔktə'hedrən/
* tính từ
 - (toán học) hình tám mặt
Động từ BQT - Android App