Nghĩa của từ: octal

*
bát phân; cơ sở tám

Nghĩa trong từ điển StarDict:

octal
* tính từ
 - thuộc hệ thống lấy số 8 làm cơ sởĐộng từ BQT - Android App