Nghĩa của từ: octal representation

* mt.
phép biểu diễn bát phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App