Nghĩa của từ: octal representation

* mt.
phép biểu diễn bát phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App