Nghĩa của từ: ocular

* vl.
thị kính; mắt // trực quan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ocular /'ɔkjulə/
* tính từ
 - (thuộc) mắt; cho mắt, bằng mắt; đập vào mắt
=ocular demonstration+ lối chứng minh đập vào mắt tôi
* danh từ
 - (vật lý) kính mắt thị kính
Động từ BQT - Android App