Nghĩa của từ: ogival

* kỹ.
(thuộc) hình cung nhọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ogival /ou'dʤaivəl/
* tính từ
 - có hình cung nhọn
Động từ BQT - Android App