Nghĩa của từ: ogive

*
hình cung nhọn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ogive /'oudʤaiv/
* danh từ
 - hình cung nhọn; vòm hình cung nhọn
Động từ BQT - Android App