Nghĩa của từ: ohm

*
ôm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ohm /oum/
* danh từ
 - (vật lý) Ôm
=international ohm+ Ôm quốc tế
Động từ BQT - Android App