Nghĩa của từ: omega

*
ômêga (ω)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omega /'oumigə/
* danh từ
 - Omega, o dài (chữ cái Hy-lạp)
 - cái cuối cùng; sự phát triển cuối cùng
Động từ BQT - Android App