Nghĩa của từ: omicron

*
omicrôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omicron /ou'maikrən/
* danh từ
 - o ngắn (chữ cái Hy-lạp)
Động từ BQT - Android App