Nghĩa của từ: omission

*
sự bỏ qua, sự bỏ đi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omission /ou'miʃn/
* danh từ
 - sự bỏ sót, sự bỏ quên, sự bỏ đi
 - điều bỏ sót, điều bỏ quên, điều bỏ đi
 - sự không làm tròn, sự chểnh mảng
Động từ BQT - Android App