Nghĩa của từ: omit

*
bỏ qua, bỏ đi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omit /ou'mit/
* ngoại động từ
 - bỏ sót, bỏ quên, bỏ đi (một từ...)
 - không làm tròn (công việc), chểnh mảng
Động từ BQT - Android App