Nghĩa của từ: omitted

*
bị bỏ qua không lấy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

omitted
- bị bỏ qua không lấyĐộng từ BQT - Android App