Nghĩa của từ: one - place

* log.
một chỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one - place
- (logic học) một chỗ