Nghĩa của từ: one - pulse time

* mt.
thời gian một xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error