Nghĩa của từ: one-side surface

* hh.
mặt một phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error