Nghĩa của từ: one-sided

*
một phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one-sided /'wʌn'saidid/
* tính từ
 - có một bên, về một bên, về một phía
=one-sided street+ phố chỉ có nhà ở một bên
 - một chiều, phiến diện
 - không công bằng, thiên vị
Động từ BQT - Android App