Nghĩa của từ: one-sided test

* tk.
kiểm định một phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App