Nghĩa của từ: one-valued function

* gt.
hàm đơn trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App