Nghĩa của từ: one-way

*
một lối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

one-way street /'wʌn'wei'stri:t/
* danh từ
 - đường phố đi một chiều
Động từ BQT - Android App