Nghĩa của từ: oneway communication

*
thông tin một chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App