Nghĩa của từ: ontological

* log.
(thuộc) bản thể luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ontological /,ɔntə'lɔdʤikəl/
* tính từ
 - (triết học) (thuộc) bản thể học
Động từ BQT - Android App