Nghĩa của từ: open cycle

* mt.
chu trình mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error