Nghĩa của từ: open mapping

* gt.
ánh xạ mở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App