Nghĩa của từ: open polygon

* hh.
đường gấp khúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App