Nghĩa của từ: operating characteristic

* xib
đặc trưng sử dụng;
tk. đường đặc trưng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App