Nghĩa của từ: operating maintenance

* mt.
sử dụng và sửa chữa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error