Nghĩa của từ: operating time

* mt.
thời gian làm việc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App