Nghĩa của từ: operational factor

* xib.
đặc trưng làm việc, tham số tác dụng, tham biến tác dụng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App