Nghĩa của từ: opponent

* trch.
đối phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

opponent /ə'pounənt/
* tính từ
 - phản đối, đối lập, chống lại
* danh từ
 - địch thủ, đối thủ, kẻ thù
Động từ BQT - Android App