Nghĩa của từ: opposition of proposition

* log.
sự phủ định của một mệnh đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App