Nghĩa của từ: optical

* vl.
(thuộc) quang học - optic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

optical /'ɔptikəl/
* tính từ
 - (thuộc) sự nhìn, (thuộc) thị giác
 - (thuộc) quang học
Động từ BQT - Android App