Nghĩa của từ: optics

* vl.
quang học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

optics /'ɔptiks/
* danh từ, số nhiều dùng như số ít
 - quang học
Động từ BQT - Android App