Nghĩa của từ: optimum allocation

* tk.
sự phân bố tối ưu (các đối tượng trong mẫu)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App