Nghĩa của từ: optional suppression

* mt.
sự bỏ không bắt buộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App