Nghĩa của từ: orbiform curve

* hh.
đường có độ rộng không đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error