Nghĩa của từ: order of a differential equation

* gt.
cấp của một phương trình vi phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App