Nghĩa của từ: order of a pole

* gt.
cấp của cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App