Nghĩa của từ: order of a stationarity

* tk.
cấp dừng (của một quá trình)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App