Nghĩa của từ: order tape

* mt.
băng lệnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App