Nghĩa của từ: order-preserving

*
bảo toàn thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

order-preserving
- bảo toàn thứ tựĐộng từ BQT - Android App