Nghĩa của từ: order-statistics

* tk.
thống kê thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

order-statistics
- (thống kê) thống kê thứ tựĐộng từ BQT - Android App