Nghĩa của từ: order-type

* log.
kiểu thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

order-type
- (logic học) kiểu thứ tựĐộng từ BQT - Android App