Nghĩa của từ: ordered estimate

* tk.
ước lượng nhờ thống kê thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App