Nghĩa của từ: ordered pair

* gt.
cặp có thứ tự, cặp được sắp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App