Nghĩa của từ: oricycle

*
đường cực hạn, vòng cực hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

oricycle
- đường cực hạn, vòng cực hạnĐộng từ BQT - Android App