Nghĩa của từ: orthocomplement

* đs.
phần bì trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

orthocomplement
- (đại số) phần bù trực giaoĐộng từ BQT - Android App