Nghĩa của từ: orthogonal tests

* tk.
các tiêu chuẩn trực giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App