Nghĩa của từ: orthomorphism

* đs.
phép trực cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

orthomorphism
- (đại số) phép trực cấuĐộng từ BQT - Android App